Od Mure na Goričko

Naziv projekta: Od Mure na Goričko

Projekt sofinanciran iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja

Partnerji v projektu:

 • Doživite Pomurje, doživljajski turizem d.o.o.
 • Društvo čolnarjev Dokležovje
 • Občina Dobrovnik

Obdobje izvajanja operacije: 1.1. 2020 – 30. 9. 2020

OPIS:

Turizem predstavlja zelo pomembno in ob enem tudi perspektivno gospodarsko panogo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Na tem območju je dokaj dobro razvit zdraviliški turizem oziroma turizem dobrega počutja. To gre pripisati predvsem zdraviliškemu oziroma termalnem kompleksu Terme Lendava. Druge prenočitvene kapacitete in druga turistična ponudba pa je slabše razvita. Ob ugotovitvah Strategije lokalnega razvoja in ugotovitvah partnerjev v projektu pri dosedanjem delu smo videli možnost razvoja skupnega turističnega produkta, ki je zasnovan na aktivnem preživljanju prostega časa turistov. Vsi partnerji v operaciji se ukvarjamo z različnimi turističnimi produkti vendar pa so vse aktivnosti povezane z aktivnim preživljanjem prostega časa turistov in tudi domačinov. Zato smo videli priložnost v razvoju skupnega turističnega produkta. Skupni turistični produkt združuje aktivnosti posameznih partnerjev v skupno ponudbo aktivnosti, ki so kombinacija posameznih ponudb (plezanje v pustolovskem parku, odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitostih Bukovniškega jezera, čolnarjenje po reki Muri, izvedba team buildingov, izvedba kulinaričnih dogodkov v naravi, ... ). Turisti, ki jih zanima aktivno preživljanje prostega časa se lahko odločijo za eno ali kombinacijo več posameznih ponudb. Te aktivnosti lahko trajajo tudi en ali več dni. S skupnim nastopom na trgu dosežemo da dobijo turisti, ki jih zanima aktivno preživljanje prostega časa, širšo ponudbo možnih aktivnosti v regiji neodvisno s katerim ponudnikom vzpostavi kontakt. Pri vsakem od partnerjev v operaciji dobi informacije o svoji ponudbi in tudi ponudbi drugih partnerjev v operaciji. Vsak partner v projektu lahko ponudi turistu celovito ponudbo v kateri je zajeta aktivnost katerega koli partnerja v operaciji. V ta namen se bo pripravil koncept skupnega turističnega produkta, ki bo zajemal koncept skupnega trženja, cenovna politika, obveznosti partnerjev, organiziranost ponudbe, … Kot osrednji promocijski dogodek skupnega turističnega produkta bo inovativni triatlon (plezanje, kolesarjenje in rafting), ki ga bomo organizirali vsi partnerji.

V okviru operacije bodo posamezni partnerji v projektu izvedli tudi investicije v opremo, ki bo izboljšala oziroma dopolnila obstoječo ponudbo. Doživite Pomurje bo v okviru Pustolovskega parka Bukovniško jezero postavilo novo pot Zipline avanturo s prostim padom, kar bo nova turistična ponudba v Las območju Pri dobrih ljudeh 2020 in tudi širši okolici. Društvo čolnarjev Dokležovje bo kupilo novi čoln za rafting ter Občina Dobrovnik bo kupila prireditveni oder.

Za potrebe boljšega sodelovanja med partnerji v operaciji, boljše predstavitve kulturne in naravne dediščine območja aktivnosti (Bukovniško jezero, Vidov izvir, Vidova kapelica, reka Mura) ter varovanje okolja bomo v okviru operacije izvedli delavnico za zaposlene v okviru partnerjev (v to skupino so vključeni redno zaposleni, pogodbeno zaposleni, člani društva, študenti, pogodbeni izvajalci aktivnosti, …).

V okviru operacije bomo vzpostavili skupni turistični produkt, ki bo vzorčni primer tudi za druge na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Zato bomo v okviru operacije izvedli izobraževanje za mlade, brezposelne osebe ter druge turistične ponudnike v območju o podjetništvu na podeželju, iskanju novih produktov v turizmu in tudi o sodelovanju pri skupnem nastopu na trgu. Tako želimo tudi animirati ciljne skupine o vključitvi v skupni turistični produkt, ki ga bomo razvili v okviru te operacije. Izvedli bomo dve delavnici v različnih krajih (občina Črenšovci in Velika Polana), tako da bomo zajeli čim širšo območje iz katerega bodo prihajali poslušalci.

CILJI:

 • Glavni cilj operacije je postaviti zanimivo dodatno turistično ponudbo Las območja Pri dobrih ljudeh 2020 za mlade družine in ostale turiste, ki želijo aktivno preživljati prosti čas.
 • Izdelati skupni turistični produkt vseh članov vključenih v operacijo v povezavi naravne in kulturne dediščine, tako da se bodo boljše pozicionirali na trgu in dosegli boljši tržni učinek.
 • Postaviti novo inovativno turistično infrastrukturo. Novo pot Zipline avantura in prostim padom v okviru Pustolovskega parka Bukovniško jezero.
 • Dopolniti in izboljšati obstoječo opremo za izvajanje čolnarjenja po Muri in kupiti novo opremo za organizacijo različnih dogodkov mobilni oder za prireditve. 
 • Dodatno izobraziti inštruktorje, vodnike čolnov in vodiče okrog bukovniškega jezera o skupnem turističnem produktu, poznavanju naravne in kulturne dediščine tega okolja in varstva okolja tako da bodo te informacije prenašali na udeležence svojih aktivnosti.
 • Izvesti izobraževanje za mlade, brezposelne osebe ter druge turistične ponudnike v območju o podjetništvu, motivaciji in tudi o sodelovanju pri skupnem nastopu na trgu.
 • Izvesti promocijo novozgrajene opreme, ponudbo posameznih partnerjev v operaciji in skupnega turističnega produkta

REZULTATI PROJEKTA:

 • Izgradnja nove turistične infrastrukture
 • Izgradnja novega turističnega produkta
 • Izvedba treh izobraževanj
 • Postavitev novega partnerstva
ODPIRALNI ČAS
26. 6. - 1. 9. 2024
VSAK DAN
10-19h